Search

Privacy clausule

Oordegemkouter 124, 9340 Oordegem

RPR [51.403], afdeling Dendermonde

Ondernemingsnummer: 0871.582.216

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Ond. Nr. 106535 A

PRIVACY VERKLARING

DE BOEVER VERZEKERINGEN NV verder “kantoor”) neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan jou voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van jouw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is DE BOEVER TIM (Oordegemkouter 124 – 9340 Oordegem).

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kan je met ons contact opnemen via het e-mailadres: info@deboever.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij je vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kan je ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door jou gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer je op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij jouw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over jou verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om je te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die je ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals jouw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten jouw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende jouw woning (in het kader van een brandverzekering), jouw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Jouw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor je op ons een beroep doet, tenzij je dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer je dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kan je het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om je bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die je hebt gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij jouw persoonsgegevens enkel verwerken mits jouw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt je gevraagd op het ogenblik dat je bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij je vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie je uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen jouw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Ons kantoor doet al het nodige om onze gedigitaliseerde en niet-gedigitaliseerde data te beschermen tegen datalekken. Mochten er zich, ondanks alle voorzorgmaatregelen, toch een datalek voordoen, verbinden wij er ons toe jou, alsook de bevoegde privacy commissie, onmiddellijk van in kennis te stellen.

Jouw rechten

De regelgeving kent jou diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat je voldoende wordt beschermd.

Je kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wens je niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via het e-mailadres: info@deboever.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die je bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

Je kan steeds de gegevens die wij over jou verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via het e-mailadres: info@deboever.be, met een bewijs van je identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Je hebt het recht, wanneer je geen klant meer bent, aan ons te vragen jouw gegevens te laten verwijderen. Zolang wij jouw gegevens niet omwille van wettelijke verjaringstermijnen moeten bijhouden, zullen we hiervoor het nodige doen.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan je ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Oordegem 25/05/2018, versie 1.